Disambiguace několika českých slov pomocí Brillova taggeruPřemysl ŠrubařSpecifikace úlohy

Cílem je disambiguace (zjednoznačnění) několika vybraných českých slov pomocí Brillova taggeru. Jedná se o tato slova a jejich značky:

se

k3, k7

je

k5, k3

vedoucí

k1gM, k1gF, k2gM, k2gF

Jana

k1gM, k1gFPříprava dat

Data byla získána z korpusu Desam. Pro každé vybrané slovo (se, je, vedoucí, Jana) v kontextu pěti řetězců (pět před i po vybraném slově), pouze značky (bez lematu).

Pro použití v Brillově taggeru bylo třeba získaný korpus upravit:

Pro zjednodušení byl navíc u značek ponechán pouze druh slova a rod (pro rozlišení slova Jana).

Všechny tyto úpravy obstarává skript desam2brill.prl

Brillův tagger

Přeložený tagger (win32): Tagger Win32.zip.

Naučená data: SeJeJanaVedouci.zip.

Značkování pomocí Brillova taggeru probíhá zhruba takto:

Naučená data jsou v těchto souborech:

Soubor

Popis

Příklad

LR

Lexical-rules - Pravidla pro značkování neznámých slov.

Naučený tagger obsahuje těchto pravidel 1207 (pro angličtinu zhruba 140).

o char k5 5328.27817522851

Pokud se ve slově vyskytuje písmenko o, označkuj slovo k5

k1 a fchar k1gF 1257.97859349202

Změň značku k1 na k1gF, pokud se ve slově vyskytuje a.

ní hassuf 2 k1gN 987.397887274155

Má-li slovo suffix , označkuj slovo jako k1gN.

k5 v fgoodright k1gF 31.3566037735849

Změň značku k5 na k1gF, pokud se napravo vykytuje slovo v.

CLR

Contextual-rules – Kontextová pravidla.

Naučený tagger obsahuje těchto pravidel 448 (pro angličtinu zhruba 250).

k2gF k2gI NEXT1OR2TAG k1gI

Změň k2gF na k2gI, pokud má jedno ze dvou následujících slov k1gI.

k2gI k2gN NEXTTAG k1gN

Změň k2gI na k2gN, pokud má následující slovo značku k1gN.

k3gI k3gM PREV1OR2OR3TAG k1gM

Změň k3gI na k3gM, pokud má jedno ze tří předchozích slov k1gI.

k3 k7 PREV1OR2WD se

Změň k3 na k7, pokud je jedno ze dvou předchozích slov se.

BGL

Viz dále.


TL

Viz dále.Ve všech souborech je použité kódování češtiny Win CP 1250.

Ve vstupním textu musí být všechny řetězce odděleny mezerou, včetně interpunkce. Například:

Po zápase řekl: “Cítím se dobře.“

musí být:

Po zápase řekl : “ Cítím se dobře . “

Také by měla být každá věta na samostatném řádku, ale není to nutné.

Učení taggeru trvalo přibližně 66 hodin. Z toho 56 hodin trvalo učení modulu pro značkování neznámých slov, které je napsáno v perlu. Učení kontextových pravidel je napsáno v jazyku C.

Naučený tagger si můžete vyzkoušet přes webové rozhraní.

Proces učení

Soubory nutné k učení (pod Win32): Learn_Win32.zip.

Většina utilit, které je třeba k učení, jsou napsána v jazyku Perl. Je také nutno použít některé základní programy Unixu : cat, dos2unix, (g)awk, ls, mv, perl, rm, sort, tee, (unix2dos).

I některé utility napsané v jazyku C vyvolávají systémové příkazy. Dokonce i tagger.exe vyvolává programy cat a tee, nastěstí ne při samotném značkování (bez použití volitelných přepínačů).

Pro učení pod Win32 je proto vhodné nainstalovat Cygwin - některé programy unixu portované pro Win32. Pozor na program sort, který je součástí novějších windows, ale není kompatibilní s unixovským sort (přepínače -rn). Bývá většinou v cestě.

Pokud nemáte nebo nechce instalovat Cygwin, stačí rozbalit archív CygwinCropped.zip do stejného adresáře jako archív Learn_Win32.zip a přidat soubor RegCygwin.reg do registrů (obsahuje pouze tři záznamy o mapování adresářů /usr/bin, /usr/lib a /, které se namapují na aktuální adresář).

Učení Brillova taggeru se skládá ze dvou hlavních částí: hledání pravidel pro značkování neznámých slov a hledání pravidel podle kontextu. K zahájení učení (všech částí) je možné použít skript

Learn.bat corpus1 [[[[corpus2] corpus3 ] .. ] corpus9]

Kde corpus1 .. corpus9 jsou korpusové soubory ve formátu desam. Je-li zadáno více souboru, jsou nejdříve spojeny dohromady.

Dále podrobněji:

Učení modulu pro značkování neznámých slov:

Před zahájením samotného učení je třeba nejdříve udělat několik úprav, případně vytvořit některé soubory:

Soubor

Skript

Popis

Příklad

Tagged

CrtTagged.bat

Převede korpus (v souboru input) z formátu desam na formát požadovaný taggerem. Upraví i konce řádků z /CR/LF na /LF.


Tagged1

Tagged2

Split.bat

Náhodně rozdělí soubor tagged na tagged1 a tagged2 (po řádcích).


Utagged

Utagged1

Utagged2

CrtUntagged.bat

Odstraní všechny značky v souborech tagged, tagged1 a tagged2. Výsledek je v souborech s prefixem U.


BWL

CrtBwl.bat

Ze souboru Utagged vytvoří seznam všech slov a setřídí je podle četnosti.

se

,

.

v

na

SWL

CrtSwl.bat

Ze souboru Tagged1 (první polovina korpusu) vytvoří seznam, obsahující slovo a jeho nejčastější značku (a počet, pouze pro informaci).

, kE 18430

se k3 16862

. kE 15686

je k5 10256

BGL

CrtBGL.bat

Ze souboru Utagged vytvoří seznam slovních dvojic. Tento soubor je výstupní, používá se při samotném značkování.

výfukovými plyny

své podpisy

zeslabení negativního

stoprocentní jistotouVšechny tyto skrpity lze dohromady vyvolat pomocí learnUnknownInit.bat.

Samotné učení se spustí souborem learnUnknown.bat. Vznikne tak soubor LR.

Učení kontextových pravidel

Učení kontextových pravidel musí být spuštěno až po učení modulu pro neznámé slova, protože využívá některé soubory vzniklé při učení tohoto modulu.Soubor

Skript

Popis

Příklad

TL

CrtTL.bat

Ze vstupního korpusu tagged1 (první polovina) vytvoří seznam, obsahující slovo a seznam všech jeho možných značek. První uvedená značka je ta nejčastější, pořadí ostatních není určené.

Jana k1gM k1gF

Hradci k1gI

podobným k2gI k2gN

antika k1gF

FL

CrtFl.bat

Stejně jako TL, ale pro kompletní korpus tagged. Tento soubor je výstupní, používá se při samotném značkování.


DTC

CrtDtc.bat

Aplikuje tagger, na soubor Utagged2. Vznikne tak korpus pro ověřování při učení (testovací množina).Všechny tyto skrpity lze dohromady vyvolat pomocí learnContextInit.bat.

Samotné učení se spustí souborem learnContext.bat. Vznikne tak soubor CLR.

Všechny (čtyři) výstupní soubory, které jsou třeba ke značkování, je možné zkopírovat do zvoleného adresáře pomocí copyOutput.bat. Dočasné soubory vzniklé při učení maže skript clearTmp.bat.Kompilace modulů v C pod Win32

K překladu bylo použito GNU Dev-C++ od Bloodshed software, knihovna Libgw32c (kvůli funkci getopt). Dev-c++ nepodporuje více projektů v jednom řešení (solutions), proto je pro každý projekt vytvořen samostatný adresář. Pro použití taggeru s českými značkami a pro úspěšné přeložení bylo třeba udělat následující změny v původním kódu:

Start-state-tagger

Final-state-tagger

Tagger

Contextual-rule-learnDosažená přesnostSlovo

Přesnost (%), získaná přiřazením nejčastější značky

Přesnost taggeru

Libovolné


95.06

Jana, vedoucí, je, se

90.097

95.6

Jana

74.5

89.775

vedoucí

39.131

60.624

je

89.851

95.843

se

90.541

95.595Slovo vedoucí je v korpusu nejméně zastoupené (cca 50 vět) a navíc se klasifikuje do čtyř skupin. Proto má nejmenší úspěšnost.

Úspěšnost taggeru pro libovolné slovo se zdá být větší, než pro některá zaměřená slova. To je nejspíše způsobeno tím, že se mezi libovolné slova započítávají i oddělovače slov (tečka, čárka), uvozovky a podobně, které mají vysoký výskyt (viz BWL) a 100% úspěšnost.

Tento dokument je ve formě html pdf.